Background Image
شرکت طابران مهندسین مشاور طرح و تدبیر طابران ما راه حل ها را ارئه می دهیم
نیاز به حمل و نقل پایدار مقرون به صرفه سازگار با اجتماع سازگار با محیط زیست
ایستگاه اتوبوس Bus Stop ایستگاه اتوبوس Bus Stop ایستگاه اتوبوس Bus Stop اتوبوسرانی طراحی شبکه سیستم اتوبوسرانی شهری اولین گام در برنامه ریزی تعیین هدف طراحی ورودی جمع آوری اطلاعات ورودی حل مدل مدلسازی حرکت برنامه زمانی از دیدگاه بهره وران اثرگذار بر هزینه های سیستم از دیدگاه کاربران (مسافران اثرگذار بر مطلوبیت سیستم اطلاع رســـــانیبه مســـــــافرین ارزیابی عملکرد تخصیص خدمه تخصیص ناوگان توسط کدام اتوبوس / راننده انجام شده سفرهای تولید شده در گام زمانبندی موردنیاز هدف: کاهش تعداد وسیله نقلیه / رانندگان زمان بر و پیچیده این فرآیند بسیار نیاز به نرم افزار
ایستگاه اتوبوس Bus Stop حمل و نقل سبز حمل و نقل سبز نه تنها به دنبال کاهش گازهای گلخانه ای، آلودگی هوا، صوت و ترافیک است، بلکه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد سبز، کاهش فقر و حمایت از رشد اقتصادی را نیز در نظر دارد پیاده راهسازی و مسیرهای پیاده در شهرسازی انسان گرا، پیاده راه ها، به عنوان مهمترین فضای مکث شهری، با هدف ارتقا ایمینی افراد پیاده، افزایش زیبایی و اصلاح الگوی رفتاری از اهمیت بالایی برخوردار است. طراحی شبکه دوچرخه شهری مهمترین شاخص های طراحی مسیر دوچرخه عبارتند از: - توجه به شیب مسیر و تعیین نوع دوچرخه - پوشش کاربری های جاذب و مولد سفر - یکپارچگی سیرهای دوچرخه در شبکه - هندسه مسیر - ایمن سازی مسیر تاکسی(حمل ونقل شبه همگانی) استفاده از تاکسی به عنوان یک وسیله حمل و نقل همگانی که در سطح شبکه معابر تردد می کند، به دلیل رفتارهای خاص، معضلات ترافیکی مهمی را شکل می دهد. حرکت با سرعت کمتر میانگین وسایل نقلیه دیگر مانور و تغییرخط به منظور سوار/پیاده کردن مسافر، توقف در خروجی های تقاطع ضریب سرنشین کمتر و ضریب همسنگ بیشتر از سواری دوچرخه
مهندسی ترافیک مهندسی ترافیک بر خلاف بسیاری از شاخه های مهندسی، با مسائلی درگیر است که نه فقط به عوامل فیزیکی بلکه اغلب به مسائل رفتاری و شخصیتی ارتباط دارد. بنابراین درک و شناخت این عوامل و رفتارها از اهمیت بالایی برخوردار است. ایمنی هزینه تصادف ترافیکی در سال 91 برابر 6000 میلیارد تومان که بیش از 3% تولید ناخالص ملی است.
شرکت طابران مهندسین مشاور طرح و تدبیر طابران ما راه حل ها را ارئه می دهیم