Background Image

آرشیو

اتفاقاتی که در دنیای حمل و نقل

حمل‌ونقل عمومی و جایگاه آن در حمل‌ونقل شهری

حمل‌ونقل عمومی به عنوان یکی از اساس اجزای حمل‌ونقل شهری نقشی انکارناپذیر بر عهده دارد. به طوریکه تصور یک شهر متوسط یا بزرگ بدون وجود انواع سیستم‌‌های حمل‌ونقل عمومی غیر ممکن است. شهر‌های بزرگ دنیای امروز سهم حمل‌ونقل عمومی از سفر‌های شهری را به بالای ۵۰ درصد رسانید‌ه‌اند که این به معنای بزرگترین بخش از […]

ادامه